1. Aby wziąć udział w spotkaniu dla singli – Speed Dating’u – organizowanym przez DatingEmotion.pl należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym spotkaniu na stronie www.bimbabus.pl

2. Organizatorem spotkań jest Biuro Podróży SPORTOM TOMASZ ZIELIŃSKI, osiedle Jana III Sobieskiego 118, 60-101 Poznań

3. Przed rozpoczęciem spotkania Speed Dating wymagane jest uiszczenie jednorazowej opłaty (kwota opłaty zależy od wybranego rodzaju imprezy).

4. Osoby, które decydują się na uczestnictwo w spotkaniu Speed Dating, zobowiązane są do podania swojego imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane.

5. W trakcie spotkania Speed Dating uczestnicy wyrażają w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wskazane w formularzu dane kontaktowe (tj. imię, nr telefonu oraz adres e-mail) zostają przekazane przez organizatora tylko osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę.

6. Uczestnicy nie powinni nakłaniać innych uczestników do udostępniana w trakcie spotkania swoich danych kontaktowych, podczas spotkania przedstawiamy się tylko imieniem.

7. W trakcie spotkania Speed Dating niedopuszczalne jest spożywanie napojów alkoholowych. Speed Dating organizowane są w autobusie.

8. W spotkaniach Speed Dating organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział jedynie pełnoletnie osoby o statusie singla.

9. Przedpłata w formie przelewu na konto nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji.

10. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej. Kwestię tą regulują poniższe punkty.

11. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 24h przed wyznaczonym terminem spotkania, w innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia możliwości udziału w przyszłych spotkaniach.

12. Odwołanie swojej obecności w dniu imprezy lub w ogóle niepojawienie się na spotkaniu, wiąże się z obowiązkiem opłacenia przez uczestnika zgłoszonej rezerwacji (płatności należy dokonać przelewem na rachunek podany w zakładce Kontakt, zgodnie z ceną, jak w formie płatności na miejscu).

13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone w ciągu dziesięciu dni roboczych.

14. Usługodawca – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepojawienie się uczestników na spotkaniu ekspresowej randki.

15. Osoby, które nie zastosują się do ww. zasad regulaminu, mogą zostać niedopuszczone do zabawy Speed Dating lub wyproszone z niej bez zwrotu poniesionych kosztów. Osobom tym organizator ma prawo odmówić udziału w kolejnych imprezach dla singli organizowanych przez Biuro Podróży SPORTOM TOMASZ ZIELIŃSKI.

16. Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.

17. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika niezgodności świadczonej usługi z opisem, ma on prawo złożyć reklamację w formie pisemnej (list polecony) na adres podany w pkt. 2. Organizator ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji, licząc od dnia dostarczenia pisma.

18. Zapisanie się na wybrany Speed Dating oznacza zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych z serwisu DatingEmotion.pl. Istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji drogą elektroniczną.

19. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące warunków korzystania z usługi można uzyskać od każdego z koordynatorów, zarówno przez e-mail, jak i drogą telefoniczną. Dane kontaktowe dostępne są w zakładce „Kontakt”.