REGULAMIN

I. Definicje

1.ORGANIZATOR – Tomasz Zieliński wykonujący działalność gospodarczą pod firmą BIURO PODRÓŻY „SPORTOM” TOMASZ ZIELIŃSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Morawska 15A, 61-615 Poznań, NIP: 9720770653, REGON: 630338398, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@bimbabus.pl. BP SPORTOM Tomasz Zieliński posiada zezwolenie na działalność turystyczną wydane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z nr. 018z, NIP: 972-077-06-53, Ubezpieczenie Gwarancyjne na rzecz klienta zawarte w Signal Iduna Polska TU S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 31. potwierdzone polisą nr M 515958.

2.TURYSTA – osoba korzystająca z usługi turystycznej na podstawie ważnego biletu.

3.BILET – dokument uprawniający do skorzystania z usługi turystycznej na podanej trasie, w określonym terminie i za ustaloną cenę.

4.UMOWA USŁUGI – umowa zawarta pomiędzy Organizatorem a Turystą w chwili nabycia biletu.

5.USŁUGA TURYSTYCZNA – usługa świadczona przez Organizatora polegająca na zwiedzaniu oferowanych przez Organizatora lokalizacji, która może być połączona z przewozem pasażerów. Polega na wycieczce po głównych atrakcjach miasta z przewodnikiem. W skład usługi turystycznej wchodzą: usługa przewodnika/ audioguide, usługa pilota, usługa transportowa

6.ROZKŁAD JAZDY – plan realizacji trasy z wyszczególnieniem godzin odjazdów z przystanków (w czasie lokalnym), godzin przyjazdów oraz nazw przystanków.

II. Turysta

7. Turysta winien przybyć na wskazany w Rozkładzie Jazdy przystanek w wyznaczonym czasie.

8. Turysta ma obowiązek spełniać wszystkie wymagania związane z podróżą. Turysta winien posiadać ważny dokument uprawniający do korzystania ze zniżek. Turysta ponosi całkowitą odpowiedzialność za brak w/w dokumentów.

9. Turysta jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych w trakcie realizacji Usługi Turystycznej.

10. Turysta odpowiada za szkody wyrządzone Organizatorowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autobusu) i innym Turystom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

11. Turysta, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza autobus jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Organizatora kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Organizator w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autobusu z eksploatacji, to Turysta zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Organizatora kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autobusu z eksploatacji.

12. Turysta, nie może poruszać się po autobusie w czasie jego jazdy. Każdy Turysta ma bezwzględny obowiązek posiadać zapięte pasy bezpieczeństwa w czasie jazdy autobusu. Po zajęciu miejsca pozostaje na nim, dopóki autobus nie zatrzyma się. Ponadto nie wolno stawać na siedzeniach, wychylać się ponad ani poza otwarty dach, chwytać gałęzi drzew i innych obiektów, które mogą być w zasięgu. Z górnego pokładu mogą korzystać jedynie osoby z miejscem siedzącym.

13. W przypadku braku miejsc wolnych w autobusie turysta musi poczekać na kolejny kurs zgodnie z Rozkładem Jazdy.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.

15. Turysta objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Turysty w autobusie. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Turysty powstałe poza autobusem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.

III. Organizator

16. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi turystycznej oraz zatrzymania biletu osoby, która weszła w jego posiadanie z naruszeniem prawa.

17. Organizator ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autobusie lub odmówić dalszego przewozu w przypadku, gdy Turysta:

  1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
  2. znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np. narkotyków),
  3. znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów. Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Turysta. Skorzystanie przez Organizatora  z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Turysty do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

18. W autobusach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.

19. Organizator dołoży wszelkich starań, aby zrealizować świadczoną Usługę Turystyczną w odpowiednim czasie, zgodnie z Rozkładem jazdy, ale z przyczyn niezależnych od niego, nie może tego zagwarantować.

20. Organizator nie odpowiada za odwołania kursów z przyczyn działania siły wyższej.

21. Za nieodbycie podróży z winy Organizatora Turyście przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość niewykorzystanego biletu.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.

IV. Bilety

23. Bilet może być zakupiony u Organizatora w autobusie lub na stronie internetowej. Bilet elektroniczny jest drukowany bezpośrednio przez pasażera ze strony internetowej Organizatora i należy go pokazać koordynatorowi w chwili wejścia do autobusu.

24. Organizator oferuje do sprzedaży następujące rodzaje biletów:

  1. bilet całodzienny normalny (8h)
  2. bilet całodzienny ulgowy (dzieci do 18 roku życia, studenci, seniorzy po 60 roku życia)
  3. bilet całodzienny rodzinny (1 dziecko + 1 dorosły; 2 dzieci + 1 dorosły; 2 dzieci + 2 dorosłych)

25. Bilet jest ważny przez jeden dzień, zgodnie z wybraną datą przejazdu, a czas ważności wskazany na bilecie liczy się od momentu pierwszego wejścia do autobusu.

26. Cena biletów określana jest na podstawie obowiązującego cennika. Bilety nabywane w autobusie opłacane są w złotówkach. Niewykorzystany bilet nie podlega zwrotowi.

27. Organizator ustanawia następujące zniżki przy zakupie biletu:

  1. 35% dla emerytów i rencistów powyżej 60-go roku życia (decyduje dzień urodzenia), na podstawie okazania aktualnej legitymacji emeryta/rencisty,
  2. 35% dla młodzieży szkolnej i studentów za okazaniem ważnej legitymacji.
  3. zniżki na bilety rodzinne oraz na kartę dużej rodziny

28. Warunkiem przyznania zniżek jest okazanie stosownego dokumentu w chwili zakupu biletu oraz podczas kontroli biletów w autobusie. W przypadku nieposiadania dokumentów uprawniających do przyznania zniżki podczas przejazdu, obsługa autobusu jest zobowiązana i uprawniona do pobrania dopłaty do normalnej ceny biletu.

29. Zniżki określone w pkt. 25 nie podlegają łączeniu.

30. W przypadku kradzieży, zagubienia lub zniszczenia biletu Organizator nie wystawia duplikatu.

31. Nie dokonuje się zwrotu kosztów nabycia biletu, gdy:

  1. upłynął termin ważności biletu,
  2. bilet jest zniszczony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację,
  3. Turysta nie posiada oryginału biletu.

V. Bagaż

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty osobiste i bagaż podręczny będący pod opieką Turysty chyba, że szkoda powstała z jego winy.

33. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Organizatora. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Turysta ubezpiecza je we własnym zakresie.

34. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Organizatora, a ich likwidacja następuje zgodnie z art. 58 prawa przewozowego.

35. Jeżeli Turysta w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie obsługę oraz uzyskać pisemne potwierdzenie tego faktu. Potwierdzenie to Turysta zobowiązany jest dołączyć do ewentualnej reklamacji pisemnej, którą ma prawo złożyć zgodnie z pkt.6.

VI. Reklamacje

36. Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres Organizatora, w okresie miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest Turysta lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy: opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię  a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na adres Organizatora.

37. Warunki składania i szczegółowy tryb rozpatrywania reklamacji regulują przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo Przewozowe.

VII. Postanowienia końcowe

38. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).